FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Fiatalok Magyarországért PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

Ifjúsági találkozók támogatása a fiatalok aktív társadalmi részvételének elősegítése támogatására

A pályázat kódja: IFJ-TR-11

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet  (továbbiakban: Pályázatkezelő) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011 (III.22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet ifjúsági cserék támogatására a fiatalok belföldi mobilitásának elősegítéséhez, és a fiatalok aktív társadalmi részvételének fokozására.

 

 1. 1. A pályázat célja

A támogatni kívánt programok, az ország különböző településeiről származó 14 és 25 év közötti fiatalok csoportjainak teremtenek lehetőséget a találkozásra, egymás megismerésére, valamint egy adott témakör kapcsán az egymástól való tanulásra, fokozva aktív társadalmi részvételüket és elősegítve a fiatalok belföldi mobilitását.

A találkozó során a különböző földrajzi elhelyezkedésű településekről, eltérő szociális és kulturális környezetből érkező fiatalok a közös program kialakítása és a személyes találkozások során fejlesztik együttműködő készségüket és az eltérő környezetben élő fiatalok toleráns elfogadását.

 

A program megvalósításában legalább három település fiataljai vesznek részt. A résztvevő fiatalok létszáma összesen minimum 15 fő.

A projektidőszak az előkészítéssel, megvalósítással, értékeléssel és utánkövetéssel együtt maximum 6 hónap lehet, melynek magába kell foglalnia a projektben résztvevők személyes találkozóját (minimum 4 nap időtartamban) is. (A pályázóknak a személyes találkozón résztvevők adatait tartalmazó jelenléti íveket és fotódokumentációt kell készíteniük, amelyeket majd a szakmai beszámolóhoz kell csatolniuk.)

 

A támogatni kívánt programok során az ifjúsági közösségek megerősítik a településükön végzett közösségi tevékenységeiket, a kialakított kapcsolatok pedig a résztvevők személyes tapasztalatait bővítik.

 

A projekt tematikájának szervesen kapcsolódnia kell a következő célkitűzések legalább egyikéhez:

 • települési szintű gyermek- és/vagy diák és hallgatói önkormányzatok, érdekképviseletek kapcsolatépítése;
 • ifjúsági részvétel erősítése a helyi közügyekben, a helyi döntés-előkészítési és véleményezési folyamatokban;
 • természeti környezet megóvása, fenntartható fejlődés;
 • nemzeti és európai identitás erősítése;
 • kulturális örökség megismerése, megőrzése, megismertetése;
 • fiatalok munkavállalási képességeinek, kompetenciáinak erősítése;
 • önkéntes tevékenység népszerűsítése és alkalmazása.

 

 

Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok amelyek:

 • háromnál több település bevonásával valósulnak meg;
 • hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek és/vagy fiatalok részvételével valósulnak meg;
 • gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és/vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatalok bevonásával valósulnak meg;
 • a programban fogyatékos fiatalok is részt vesznek;
 • a program tervezésében és megvalósításában a fiatalok aktív szerepet vállalnak;
 • a program ifjúsági civil szervetek részvételével valósul meg.

 

A pályázati kiírás a megvalósított programok eredményével a Nemzeti Ifjúsági Stratégia horizontális céljaiban megfogalmazottakat, valamint I. Cselekvési tervének 3.13 intézkedésének céljait szolgálja.

 1. 2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 23 750 000 Ft, azaz huszonhárommillió-hétszázötvenezer forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium  fejezet 20/20/15/03/01 címrendi besorolású „Gyermek- és ifjúsági célú pályázatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 277190) terhére.

 

 1. 3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton legalább 150 000 Ft, illetve legfeljebb 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

 1. 4. A támogatás mértéke

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.

A saját forrás legalább 50 %-nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintos értékével.

Saját forrásnak kizárólag a jelen Pályázati Útmutató 18. pontja szerinti pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül.

 

A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.

 1. 5. A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása egy összegben, utófinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint.

A Pályázatkezelő a támogatási összeget a pénzügyi és szakmai beszámolók elfogadását követően utalja át.

 

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg, a saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie.

 1. 6. Támogatási időszak

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 15. és 2012. április 30. közé eső időszak.

 1. 7. Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

 

 

 

 1. 8. A Pályázók köre

8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok (kivéve pártok, szakszervezetek és biztosító egyesületek),

b) egyházak,

c) egyházi fenntartású intézmények,

d) önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények,

e) többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,

f) non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.

 

Továbbá, amelyek

-   a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.)

-    regisztrált felhasználói a Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattárnak (NIIDA - www.niida.hu), vagy a pályázat beadási határideje előtt regisztrál. A regisztráció a NIIDA feltöltési segédlet (http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/51/fajlok/NIIDA_step_by_step.doc) iránymutatása alapján történik. A regisztrációval kapcsolatban további információ kérhető az adattárat működtető Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat munkatársától a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

a)       a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,

b)      az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el

c)       a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,

d)      korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,

e)       kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,

f)         csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,

g)      korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,

h)       nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,

i)         Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint  a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,

j)         a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,

k)       a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,

l)         gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek.

m)     jogszabályban, az Ámr.-ben vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

 

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

a)  bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;

b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;

c)  a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

 

 1. 9. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

 

 1. 10. A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2011. augusztus 08. 24.00 óra

 

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.

 

 1. 11. Pályázatkezelő

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 1. 12. A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.

A pályázat beérkezését követően nincs lehetőség hiánypótlásra.

Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.

 

 

 1. 13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.

A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

 

 1. 14. A Pályázók döntést követő kiértesítése

A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.

 

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2011. október 10.

 1. 15. Szerződéskötés

A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Pályázatkezelő köti meg.

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja tartalmazza.

 

 1. 16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.

 

A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.

 

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

 

 1. 17. További információk

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések a NEFMI fejezethez tartozó 2011. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló NEFMI rendelet előírásai alapján módosításra kerülhetnek!

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

 

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokról.

 

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

 

Budapest, 2011. július 8.

Jóváhagyom.

Soltész Miklós

szociális, család- és ifjúságügyi államtitkár

Módosítás dátuma: 2011. július 11. hétfő, 21:09  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Szólj Bele! Ifjúsági Konferencia
Szeretettel várunk minden 15 és 29 év közötti tagszervezeti delegáltat, önkéntest, ifjúságügyi szakembert és fiatalt a Szólj Bele! Ifjúsági Konferenciára!

Konferencia időpontja: 2016. november 12-13. 
Konferencia helyszíne: Kecskemét

A Szólj Bele! Ifjúsági Konferencia célja, hogy az EU Ifjúsági Konferencia mintájára országos szintű platformot biztosítson a fiatalok és a döntéshozók számára a párbeszéd kialakítására. A két napos rendezvény alatt a résztvevők a Strukturált Párbeszéd jelenlegi ciklusának témáját (Fiatalok az inkluzív, sokszínű és összetartó Európáért) járják majd körbe. A konferencia célja, hogy az EU Ifjúsági Konferencián elkészült ajánlásokat országos viszonylatban is megvizsgálja, ellenőrizze relevanciáját és értékelje azokat. Ezenkívül remek lehetőséget ad arra is, hogy további együttműködések alakuljanak ki a fiatalok, a döntéshozók és az ifjúsági szektor között.
Bővebben...